algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen
1.1. Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen als hieronder opgenomen.
1.2. EndlessFilms: Hi! Ik ben Kim en ik ben eigenaresse van de eenmanszaak EndlessFilms, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71450343 en gevestigd te ‘s-Gravenhage aan de Purmerendstraat 139 (2547 JC). In deze algemene voorwaarden ook wel aangeduid als ‘zij’ of ‘haar’.
1.3. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met wie EndlessFilms een overeenkomst sluit of beoogt te sluiten. In deze algemene voorwaarden ook wel aangeduid als ‘zijn’ of ‘hij’.
1.3.1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
1.3.2. Zakelijk Opdrachtgever: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
1.4. Opdracht(en): de opdracht(en) (overeenkomst) zoals deze is/zijn overeengekomen tussen EndlessFilms en Opdrachtgever. Dit begrip wordt ruim uitgelegd en omvat mede aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
1.5. Partijen: EndlessFilms en Opdrachtgever samen.
1.6. Schriftelijk: op papier of via de e-mail, alles in de breedste zin van het woord.
1.7. Video’s: alle video’s die door EndlessFilms of de door EndlessFilms ingeschakelde derde(n) worden gemaakt, alles in de breedste zin van het woord.
1.8. Video-opname: de tussen Partijen overeengekomen datum en tijdstip van de dag dat de video wordt opgenomen door EndlessFilms of een door haar ingeschakelde derde.
1.9. Website: www.endlessfilms.nl.


Artikel 2. De algemene voorwaarden
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, mondelinge en schriftelijke afspraken, aanbiedingen, reclames, Opdrachten, werkzaamheden en andere diensten of documenten die EndlessFilms verstrekt en/of verleent uit naam van EndlessFilms.
2.2. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen van derden die EndlessFilms inschakelt.
2.3. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen toegestaan als Partijen dit schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen.
2.4. EndlessFilms heeft het recht om de algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen. Mochten deze aanvullingen en/of wijzigingen invloed hebben op Opdrachtgever, dan laat EndlessFilms dit zo spoedig mogelijk weten aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een Consument is, en de algemene voorwaarden worden ingrijpend gewijzigd, heeft Consument de mogelijkheid om de Opdracht te ontbinden.
2.5. Omdat de algemene voorwaarden van EndlessFilms van toepassing zijn, betekent dit dat eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
2.6. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden tegenstrijdig is met een bepaling uit een specifieke Opdracht, heeft de bepaling uit de specifieke Opdracht voorrang, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.7. Het kan voorkomen dat een bepaling uit de algemene voorwaarden onduidelijk is. Indien dat het geval is, dan moet deze bepaling zoveel mogelijk in het licht van de andere algemene voorwaarden worden uitgelegd.
2.8. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige algemene voorwaarden niet aan.
2.9. De algemene voorwaarden gelden ook nadat de Opdracht is afgelopen.


Artikel 3. Het aanbod van EndlessFilms
3.1. Het aanbod van EndlessFilms bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten.
3.2. Indien EndlessFilms geen aanvaardingstermijn heeft opgenomen in haar aanbod, is het aanbod in beginsel dertig dagen geldig. Dat betekent dat Opdrachtgever binnen deze termijn het aanbod dient te aanvaarden. Doet Opdrachtgever dat niet, dan vervalt het aanbod van rechtswege.
3.3. Het aanbod is persoonsgebonden en geldt dus uitsluitend voor Opdrachtgever. Derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen.
3.4. EndlessFilms heeft het recht om Opdrachten te weigeren zonder dat EndlessFilms hier een reden voor hoeft op te geven.
3.5. Aanbiedingen gelden niet voor vervolgopdrachten of nabestellingen, tenzij Partijen dit schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen.
3.6. EndlessFilms is niet gebonden aan een aanbod indien Opdrachtgever in alle redelijkheid kan begrijpen dat het aanbod berust op een kennelijke misslag, dit is bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een typefout, rekenfout, vergissing en/of verschrijving.


Artikel 4. Totstandkoming van de Opdracht
4.1. De Opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod van EndlessFilms aanvaardt en dit door EndlessFilms als zodanig is bevestigd.
4.2. Indien de Opdracht een bruidsreportage betreft, komt de Opdracht tot stand met een ontbindende voorwaarde. EndlessFilms verlangt eerst een aanbetaling van 25 % van de offerteprijs (inclusief BTW) alvorens de datum officieel wordt vastgelegd:

4.2.1. de aanbetaling dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan;
4.2.2. na het voldoen van de aanbetaling staat de datum voor de bruidsreportage definitief vast;
4.2.3. indien er geen (tijdige) aanbetaling wordt gedaan, wordt de Opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden.
4.3. De Opdracht kwalificeert als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.


Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht
5.1. De werktijden van EndlessFilms zijn altijd aaneengesloten uren.
5.2. EndlessFilms is aanwezig op de afgesproken plaats en tijdstippen voor de Video- opname. EndlessFilms blijft aanwezig tot het afgesproken eindtijdstip, ook als het evenement uitloopt. Indien het niet wenselijk is dat EndlessFilms vertrekt op het eerder overeengekomen eindtijdstip, is EndlessFilms gerechtigd om een uurtarief in rekening te brengen ter hoogte van € 125 inclusief BTW.
5.3. Indien een Video gepland is om buiten opgenomen te worden, maar sprake is van zeer slechte weersomstandigheden, wordt de Video-opname verplaatst naar een binnenlocatie. Indien dit niet wenselijk is voor Opdrachtgever, en de Video-opname wordt verplaatst naar een andere datum, wordt hiervoor de dagprijs van EndlessFilms in rekening gebracht ter hoogte van € 272,25 inclusief BTW.
5.4. Zakelijk Opdrachtgever heeft recht op één kosteloze revisieronde. De Consument heeft geen recht op een kosteloze revisieronde. Indien de Consument toch nog revisies wenst, brengt Endless Films haar uurtarief in rekening ter hoogte van € 65 inclusief BTW per uur.
5.5. EndlessFilms streeft ernaar om de Video binnen vier maanden na de Video-opname aan Opdrachtgever te leveren.
5.6. Bij een bruidsreportage wordt de Video geleverd op een USB-stick, die per post wordt verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven adres.
5.7. EndlessFilms geeft indicaties af van termijnen die zij hanteert. Ondanks dat EndlessFilms altijd haar best doet om deze termijnen te behalen, zijn het geen fatale termijnen, maar tijdsindicaties. Dat betekent dat EndlessFilms nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor termijnoverschrijding.
5.8. EndlessFilms is gerechtigd om de Opdracht (deels) door derden uit te laten voeren. EndlessFilms heeft hier geen toestemming voor nodig, maar zal dit wel aan Opdrachtgever mededelen.
5.9. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
5.10. Video's zijn een kwestie van smaak. Opdrachtgever gaat met de aanvaarding van de Opdracht akkoord met de stijl van EndlessFilms.
5.11. Indien EndlessFilms tijdens de uitvoering van de Opdracht tegenwerking ondervindt of op een andere manier wordt verhinderd door Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde derden, en deze hinder resulteert in extra kosten, worden deze extra kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5.12. Indien Opdrachtgever niet of onvoldoende is voorbereid voor de uitvoering van de Opdracht, en hierdoor de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd dan wel verhinderd, worden eventuele extra kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5.13. Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van toestemming voor het op de Video's vastleggen van derden en het delen van de Video’s op sociale media, de website en het vastleggen in het portfolio van EndlessFilms.
5.14. EndlessFilms heeft geen bewaarplicht voor de Video's jegens Opdrachtgever.


Artikel 6. Tarieven en prijzen
6.1. De tarieven en prijzen in deze algemene voorwaarden zijn inclusief BTW. De tarieven en prijzen in offertes zijn voor Consumenten inclusief BTW, en voor de Zakelijk Opdrachtgever exclusief BTW.
6.2. De tarieven en prijzen van EndlessFilms zijn inclusief reiskosten en/of parkeerkosten binnen Nederland. Indien de Video-opname in het buitenland plaatsvindt, worden de reis- en verblijfskosten van EndlessFilms extra in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
6.3. De tarieven en prijzen zijn exclusief kosten voor meerwerk en andere extra kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten als opgenomen in artikel 5.1 van de algemene voorwaarden.
6.4. Indien Opdrachtgever de Video binnen veertien dagen na de Video-opname wenst te ontvangen, wordt een meerprijs in rekening gebracht van € 545 inclusief BTW.
6.5. Indien een evenement waarvoor Video’s moeten worden opgenomen binnen zeven dagen nadat contact is opgenomen met EndlessFilms plaatsvindt, wordt een meerprijs van +15 % inclusief BTW in rekening gebracht.
6.6. EndlessFilms is gerechtigd haar tarieven te allen tijde aan te passen. Indien deze tariefwijziging invloed heeft op Opdrachtgever, deelt zij dit zo spoedig mogelijk mede aan Opdrachtgever. Consument mag de Opdracht ontbinden indien hij deze tariefwijziging onredelijk acht.
6.7. Indien EndlessFilms in alle redelijkheid meer werk heeft moeten verrichten dan oorspronkelijk is overeengekomen, is zij gerechtigd om deze meerkosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Zij zal dit tijdig aan Opdrachtgever mededelen.
6.8. Eventuele kortingen of acties gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en hebben geen terugwerkende kracht.
6.9. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan tarieven en prijzen uit het verleden.

Artikel 7. Betaling
7.1. Opdrachtgever ontvangt binnen twee weken na de Video-opname de (indien al een aanbetaling is gedaan, resterende) factuur met een betalingstermijn van veertien dagen.
7.2. Indien Opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt is Opdrachtgever van rechtswege (direct) in verzuim en is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente (als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek in verbinding met artikel 6:120 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Bij niet tijdige betaling komen zowel eventuele buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van Opdrachtgever.
7.3. Indien Opdrachtgever een Consument is, zal EndlessFilms eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen met een redelijke termijn van veertien dagen om de factuur alsnog te betalen. Na het verstrijken van deze termijn, worden de wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten (BIK) en eventuele juridische kosten in rekening gebracht, met een minimum van € 40.
7.4. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt of beslag op het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd, heeft EndlessFilms het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten of de Opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
7.5. Indien blijkt dat Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, of indien EndlessFilms redelijkerwijs kan verwachten dat Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen gaat voldoen, is EndlessFilms gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen per direct op te schorten.


Artikel 8. Verplaatsen en beëindigen van de Opdracht
8.1. De Opdracht wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.
8.2. Opdrachtgever is gerechtigd om een afspraak tot één maand voor de Video-opname kosteloos te verplaatsen. Indien Opdrachtgever korter dan één maand voor de Video- opname de afspraak verplaatst, is hij een annuleringsvergoeding verschuldigd als genoemd in artikel 8.3.2. van de algemene voorwaarden.
8.3. Indien Opdrachtgever de Opdracht wil annuleren, dient Opdrachtgever een annuleringsvergoeding te betalen aan EndlessFilms:

8.3.1. binnen drie maanden tot de Video-opname dient Opdrachtgever een annuleringsvergoeding te betalen van 35 % (zegge: vijfendertig procent) van de offerteprijs (inclusief btw);
8.3.2. binnen één maand tot de Video-opname dient Opdrachtgever een annuleringsvergoeding te betalen van 65 % (zegge: vijfenzestig procent) van de offerteprijs (inclusief btw);
8.3.3. binnen achtenveertig uur voor de Video-opname dient Consument een annuleringsvergoeding te betalen van 75 % (zegge: vijfenzeventig procent) van de offerteprijs (inclusief btw), en Zakelijk Opdrachtgever een annuleringsvergoeding te betalen van 100 % (zegge: honderd procent) van de offerteprijs (inclusief btw).

8.4. De annulering dient schriftelijk (per e-mail) te geschieden.
8.5. EndlessFilms is gerechtigd om een aanbetaling aan te merken als beëindigingsvergoeding. Zij heeft hier geen toestemming voor nodig van Opdrachtgever.
8.6. EndlessFilms is gerechtigd de Opdracht tussentijds te onderbreken, te verplaatsen of geheel te beëindigen zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever, indien zij hiervoor een gewichtige reden heeft.


Artikel 9. Herroepingsrecht
9.1. De Consument kan een Opdracht gedurende een bedenktijd van veertien dagen zonder opgave van reden ontbinden, indien sprake is van een overeenkomst op afstand die is gesloten via een georganiseerd verkoopsysteem.
9.2. Indien de Opdracht geheel wordt nagekomen tijdens de bedenktijd, kan de Consument geen gebruik maken zijn herroepingsrecht, omdat:

9.2.1. De Consument voor het aangaan van de Opdracht is geïnformeerd dat de bedenktijd vervalt als de Opdracht geheel wordt nagekomen binnen de bedenktijd, en;
9.2.2. De Consument is hiermee akkoord gegaan, en heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de Opdracht is nagekomen.

9.3. De termijn van de bedenktijd gaat in op de dag waarop de Opdracht is aangegaan.
9.4. Indien de Consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, laat hij dit binnen de bedenktijd aan EndlessFilms weten door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping en ontbinding, dat gemaild dient te worden naar contact@endlessfilms.nl.
9.5. Het modelformulier voor herroeping en ontbinding wordt samen met de algemene voorwaarden aan de Consument ter beschikking gesteld.
9.6. Als EndlessFilms de melding van herroeping door de Consument heeft ontvangen, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.7. Indien de Consument reeds (een deel) (aan)betaald heeft, wordt het betaalde bedrag naar de Consument teruggestort op de rekening die bij EndlessFilms bekend is. Dit doet EndlessFilms zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na de ontvangst van het ingevulde modelformulier voor herroeping.
9.8. EndlessFilms gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
9.9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de Consument.
9.10. Zakelijk Opdrachtgever heeft geen herroepingsrecht.
9.11. Geopende verpakkingen van gegevensdragers (zoals USB-sticks) waarvan de verzegeling is geopend, vallen niet onder het herroepingsrecht.


Artikel 10. Intellectueel eigendom
10.1. Tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen, blijft EndlessFilms te allen tijde rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten op alle foto’s, video’s en ander beeldmateriaal en ontwerpen die zijn gemaakt/vervaardigd door EndlessFilms (hierna: ‘Beeldmateriaal’).
10.2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt onder andere verstaan, het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het tekeningen- en modellenrecht.
10.3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan het Beeldmateriaal zonder schriftelijke toestemming van EndlessFilms te:

10.3.1. publiceren, openbaren en/of delen zonder zichtbare naamsvermelding van EndlessFilms;
10.3.2. verkopen, verveelvoudigen, verstrekken en/of overdragen aan derden;
10.3.3. bewerken, onder bewerken wordt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, verstaan: bijsnijden, kleuren veranderen, filters toevoegen, het veranderen van de muziek;
10.3.4. aan te wenden voor commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld het insturen van de Video’s voor wedstrijden;
10.3.5. wijzigen en/of aan te vullen, eveneens het in gewijzigde of aangevulde vorm openbaren dan wel verstrekken.

10.4. Ingeval van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, maakt EndlessFilms aanspraak op een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.000 (zegge: tweeduizend euro). Daarnaast is EndlessFilms gerechtigd om aanvullende schadevergoeding te vorderen als zij meer schade lijdt door de inbreuk.
10.5. EndlessFilms heeft, met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, het recht om het Beeldmateriaal te gebruiken voor eigen promotie- en publiciteitsdoeleinden, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, publicatie op de website van EndlessFilms, publicatie in haar portfolio, sociale media en/of te gebruiken voor drukwerk.
10.6. Het auteursrecht van de Video’s wordt uitdrukkelijk niet overgedragen aan Opdrachtgever en blijft te allen tijde bij EndlessFilms.


Artikel 11. Licentie
11.1. EndlessFilms verleent aan Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare licentie voor (on)bepaalde tijd om de Video(online) openbaar te maken, te allen tijde met naamsvermelding van EndlessFilms, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11.2. EndlessFilms verleent de licentie pas wanneer Opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen op grond van de Opdracht heeft voldaan.
11.3. De Video mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder dat hiervoor een aanvullende licentie wordt verleend door EndlessFilms.
11.4. Opdrachtgever is niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 12. Portretrecht
12.1. Opdrachtgever geeft door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden toestemming aan EndlessFilms de Videote gebruiken voor eigen promotie- en publiciteitsdoeleinden, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: publicatie op de website, in haar portfolio, sociale media en/of te gebruiken voor drukwerk.
12.2. Opdrachtgever geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan EndlessFilms om digitale bestanden te bewaren op welk medium dan ook. Deze bestanden worden door EndlessFilms onder veilige omstandigheden opgeslagen.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart EndlessFilms van alle mogelijke claims van derden terzake het portretrecht.


Artikel 13. Aansprakelijkheid EndlessFilms
13.1. EndlessFilms is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever voor ogen had, omdat op haar geen resultaatsverplichting rust, maar een inspanningsverplichting.
13.2. EndlessFilms is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van haar kant.
13.3. Mocht EndlessFilms aansprakelijk worden gehouden voor schade, is zij enkel aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Opdracht. Dat betekent dat zij nooit aansprakelijk is voor indirecte schade. Indirecte schade is bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, gevolgschade, schade aan derden en/of gederfde winst.
13.4. EndlessFilms is uitdrukkelijk niet aansprakelijk wanneer sprake is van een van de volgende, niet-limitatieve, omstandigheden:

13.4.1. Opdrachtgever niet tijdig en/of onjuiste en/of onvolledigeinformatie verstrekt aan EndlessFilms;
13.4.2. schade veroorzaakt door diensten of software van derden of andere situaties die buiten haar bereik liggen, zoals hacks of
netwerkstoringen;
13.4.3. tegenvallende resultaten;
13.4.4. het verloren gaan van de USB-stick;
13.4.5. het verloren gaan van Video's;
13.4.6. technische problemen en/of defecten;
13.4.7. verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van Opdrachtgever of derden gedurende de uitvoering van de Opdracht;
13.4.8. tegenvallende weersomstandigheden en/of andere externe omstandigheden;
13.4.9. schade voortvloeiende uit werkzaamheden van de door EndlessFilms ingeschakelde derden, inclusief gedragingen verricht in het kader van de Opdracht ingeschakelde hulppersonen. Hiermee wordt het bepaalde in artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek uitgesloten;
13.4.10. claims van derden inzake schending van het portretrecht.

13.5. Opdrachtgever vrijwaart EndlessFilms tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.
13.6. Mocht EndlessFilms toch aansprakelijk worden gehouden voor schade, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd door de door EndlessFilms afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Bij gebreke van uitkering door de aansprakelijkheidsverzekeraar is de aansprakelijkheid van EndlessFilms beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag (exclusief BTW) waar
de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
13.7. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval na twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit (zowel direct als indirect). Hiermee wordt het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek niet uitgesloten.


Artikel 14. Overmacht
14.1. EndlessFilms is niet gehouden aan het nakomen van haar verplichtingen indien EndlessFilms wordt verhinderd door een overmachtsituatie. Een overmachtsituatie is een situatie waarin het voor EndlessFilms onmogelijk is om de Opdracht uit te voeren en deze oorzaak niet aan haar kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) verstaan: brand, diefstal, oorlog, ziekte, overlijden, stakingen, natuurrampen, epidemieën, pandemieën en overheidsbesluiten.
14.2. Indien sprake is van een dergelijke situatie, zal EndlessFilms haar werkzaamheden tijdelijk opschorten.
14.3. Wanneer de overmachtsituatie langer dan twee maanden duurt, zal EndlessFilms de Opdracht beëindigen, zonder gerechtelijke tussenkomst.
14.4. Wanneer sprake is van een overmachtsituatie en EndlessFilms overgaat tot het opschorten van haar werkzaamheden en/of het beëindigen van de Opdracht, is EndlessFilms niet gehouden aan het vergoeden van enige vorm van schade.
14.5. Indien de Opdracht eindigt omdat sprake is van een overmachtsituatie, heeft EndlessFilms recht op betaling van de reeds gewerkte uren, gemaakte onkosten en/of gedane investeringen.
14.6. Indien sprake is van overmacht, is Opdrachtgever niet bevoegd tot het ontbinden van de Opdracht, tenzij EndlessFilms hiermee instemt.


Artikel 15. Klachten
Indien de Consument een klacht heeft, worden deze klachten behandeld volgens de volgende klachtenprocedure:
15.1. De klacht moet binnen veertien dagen na het voorval waar de klacht betrekking op heeft, worden gemaild naar contact@endlessfilms.nl. Deze klacht moet voldoende zijn gemotiveerd, zodat EndlessFilms begrijpt waar de klacht betrekking op heeft en zij jouw klacht adequaat in behandeling kan nemen.
15.2. Het indienen van klachten ontheft Opdrachtgever niet van de verplichting de door EndlessFilms ingediende facturen tijdig te voldoen.
15.3. De ingediende klachten zal EndlessFilms binnen een termijn van vijftien werkdagen in behandeling nemen.
15.4. EndlessFilms wijst de Consument bovendien op de portal voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr.


Artikel 16. Privacy
16.1. EndlessFilms vindt privacy erg belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hoe zij deze veiligheid waarborgt, staat aangegeven in de privacyverklaring op de website.


Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen EndlessFilms en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2. De rechtbank Den Haag is bevoegd om van enig geschil tussen Partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Versie: 9 januari 2024.